Montaż systemu oddymiania oraz wydzieleń przeciwpożarowych - etap III Drukuj

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamówienie publiczne poniżej progów unijnych

Data wysłania ogłoszenia

30.07.2009r

Zamawiający

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ul. Wojska Polskiego 67/69

56-400 Oleśnica

tel. (0-71) 314-30-41, fax (0-71) 314-30-42

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przedmiot zamówienia

MONTAŻ SYSTEMU ODDYMIANIA
ORAZ WYDZIELEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH - ETAP III

 

kod (CPV) – 45311000-0; 45000000-7; 45420000-7; 45450000-6; 45300000-0

Numer ogłoszenia UZP:

260272 - 2009

Numer sprawy

ZSP/02/2009

Termin realizacji

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy oraz aby prace były wykonywane w godzinach popołudniowych tj. po godzinie 15:00.

Informacje na temat wadium

nie dotyczy

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

Najniższa cena – 100%

Warunki udziału w postępowaniu

Określone w załączonej SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.zsp.olesnica.pl

lub w siedzibie Zamawiającego gabinet 103

Uprawniony do kontaktu
z Wykonawcami

Pan Dariusz Rzepka

Miejsce i termin składania ofert

siedziba Zamawiającego, pokój nr 121do dnia 19.08.2009 do godz. 11:45

Miejsce i termin otwarcia ofert

siedziba Zamawiającego, sala lekcyjna ZSP w Oleśnicy nr 208 dnia 19.08.2009 o godz. 12:00

Zakres przetargu

Roboty budowlane

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Rodzaj przetargu

nieograniczony

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

 

Dokumentacja do zamówienia publicznego:

- Specyfiakcja Istotnych Warunków Zamówenia + załączniki - pobierz plik.

- Dokumentacja projektowa - pobierz plik.

- Zestawienie ścianek i drzwi p.poż do przedmiaru robót - pobierz plik.


Uwaga:

  1. W dokumencie: zestawienie ścianek i drzwi ppoż. do przedmiaru robót nastapiła pomyłka. W tabeli, wiersz Odporność - S8 ścianka pełna EI - 60, powinna widnieć informacja  - S8 ścianka pełna EI - 120.
  2. Wyjaśnienie dotyczące Kosztorysu ofertowego i Przedmiaru robót - pobierz plik.
  3. Odpowiedzi na zadawane pytania (Plik "pdf"): pobierz plik.