Remont pomieszczeń budynku "I" ZSP w Olesnicy na sale dydaktyczne PDF Drukuj Email

Oleśnica: REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU I ZSP W OLEŚNICY NA SALE DYDAKTYCZNE
Numer ogłoszenia: 251116 - 2009

Data zamieszczenia: 23.07.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy , ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3143041, faks 071 3143041.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp.olesnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU I ZSP W OLEŚNICY NA SALE DYDAKTYCZNE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont pomieszczeń budynku I ZSP w Oleśnicy na sale dydaktyczne. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, Budynek I ul. Wojska Polskiego 67/69.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.40-1, 45.11.00.00-1, 45.26.25.00-6, 45.42.11.46-9, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.26.12.10-9, 45.44.10.00-0, 45.11.12.20-6, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (zgodnie z art. 22, ust. 1 pzp), którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: - prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej; - zapewnią, aby czynności objęte zamówieniem były wykonywane bezpośrednio pod nadzorem osób legitymujących się posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykonali w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymagane dokumenty: - wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 5 lat o podobnym charakterze do przetargu z określeniem ich wartości i zakresu wraz z dokumentami stwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli ten okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się do nich odpowiednio. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (zgodnie z art. 24, ust. 1 ustawy Pzp): 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp. 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców (zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy Pzp), którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp. 5. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. Stwierdzenie spełnienia warunków wymaganych od wykonawców odbędzie się poprzez analizę i ocenę oświadczeń i dokumentów żądanych od wykonawcy (metodą spełnia / nie spełnia) przez powołaną u zamawiającego Komisję Przetargową..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy 2. Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór ogólnych warunków umowy 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków stawianych przez Zamawiającego i wynikających z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 4. Załącznik nr 5 do SIWZ - gwarancja jakości 5. Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Wzoru Umowy. 6. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych zadań (robót) w latach 2004-2009. 7) Dokumenty i Oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 i 8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (wg załącznika Nr 7 do SIWZ), 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.1 - 1.3 składa: - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z jednoczesnym zastosowaniem terminów dotyczących wystawienia poszczególnych dokumentów. 9. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 10. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 11. Zamawiający w razie wątpliwości wezwie wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zsp.olesnica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W OLEŚNICY ul. Wojska Polskiego 67/69 56-400 Oleśnica www.bip.zsp.olesnica.pl.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2009 godzina 11:45, miejsce: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W OLEŚNICY ul. Wojska Polskiego 67/69 56-400 Oleśnica sekretariat szkoły pokój nr 121.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Nr postępowania ZSP/01/2009

Nr ogłoszenia o zamówieniu w Portalu UZP - 251116-2009:

Data zamieszczenia 23.07.2009 r.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz_plik

2. Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych - pobierz plik

3. Istotne warunki zamówienia - "Pozycje kosztorysu" (strona nr 2) i "Przedmiar robót" (strona nr 9) - pobierz plik

4. Załączniki do SIWZ (plik typu "zip") - pobierz plik

5. Zdjęcia przedstawiajace obiekt (plik typu "zip") - pobierz plik

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz plik

 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości